تماس با ما

آرمان گرد
پایگاه خبری اختصاصی حوزه گردشگری، صنایع دستی، میراث فرهنگی و شهری
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: هادی صفاری
پست الکترونیک: saffari.hadi@gmail.com
شماره تماس: ۰۹۳۷۵۲۹۹۲۶۶ – ۶۶۸۳۷۲۳۵ – ۰۲۱-